ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Piceza.com
ได้ทำการขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Registration) กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้ว

หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0105554078566
เครื่องหมายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า Priceza.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเครื่องหมายที่ทำให้ร้านค้าและผู้ลงโฆษณาเกิดความเชื่อถือและสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้าง ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมมากขึ้น โดยเมื่อคลิกที่เครื่องหมายจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลของกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

 ใบรับรองการจดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์