นโยบายเว็บไซต์

ข้อมูลสินค้าและราคาเป็นข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้าโดยตรง Priceza.com ไม่รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล หรือความผิดพลาดใดๆของข้อมูลดังกล่าว

Copyrights
รูปภาพ ข้อความ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ Priceza.com เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทีมงานจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

Disclaimer
การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง Priceza.com ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ Priceza.com เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ Priceza.com ยอมรับและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลในขณะที่คุณกำลังเข้าเยี่ยมชม Priceza.com 

กรุณาอ่านนโยบายก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ Priceza.com หรือทำการส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ โดยใช้ เว็บไซต์ Priceza.com โดยคุณยอมรับและยินยอมที่จะปฏิบัติ ตามคำอธิบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการใช้อย่างต่อเนื่องของคุณ เสมือนยินยอมให้ทางเราเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีการเหล่านี้ คุณสามารถทำการหยุดใช้ เว็บไซต์ Priceza.com ได้ตลอดเวลา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดส่งอีเมล์ถึงเราที่ info@priceza.com